Rozstrzygnięto I etap konkursu

Rozstrzygnięto I etap konkursu na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Spośród 35 uczestników konkursu 23 nadesłało koncepcje projektowe. Sąd Konkursowy dokonując ich oceny dopuścił do II etapu 5 prac i sformułował ogólne wskazania dla autorów. Konkurs prowadzony jest z zachowaniem zasady anonimowości. Ujawniono jedynie numery, którymi autorzy oznaczyli prace. Wszystkie zakwalifikowane koncepcje spełniają oczekiwania środowisk kombatanckich co do zadania konkursu.

Od piątku 28 lutego br. od godz. 12.00 do niedzieli 8 marca br. w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu dostępna będzie wystawa koncepcji projektowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Jego uczestnicy przygotują teraz pełne projekty pomnika w postaci modeli, makiet, dokumentacji projektowej, plansz i opisów. Termin ich złożenia upływa 26 maja 2020 r., a ogłoszenie wyników całego konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020 r.

Przyszłe decyzje o budowie pomnika według zwycięskiego projektu wymagają uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Miejscem posadowienia pomnika jest skwer u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

Sąd Konkursowy pracuje w składzie:

 1. dr Bartłomiej Świerczewski – przewodniczący, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 2. prof. Stanisław Ułaszewski - prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Uniwersytet Wrocławski
 3. Kazimierz Kimso - przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność
 4. Jarosław Krauze - radny Rady Miejskiej Wrocławia
 5. Piotr Maryński - radny Rady Miejskiej Wrocławia
 6. Damian Mrozek - doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Organizacjami Kombatanckimi
 7. prof. Michał Jędrzejewski– artysta malarz, scenograf, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 8. prof. Jacek Dworski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 9. prof. Janusz Kucharski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 10.  prof. Zbigniew Makarewicz - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 11.  prof. Waldemar Wawrzyniak – architekt, Politechnika Wrocławska
 12.  Piotr Fokczyński –dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW
 13.  prof. Krzysztof Szwagrzyk – historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej
 14.  dr Andrzej Drogoń – dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu
 15.  dr Katarzyna Pawlak-Weiss – zastępca dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu
 16.  prof. Włodzimierz Suleja – historyk, Uniwersytet Wrocławski
 17.  dr Marek Mutor – dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość
 18.  Ilona Gosiewska – prezes Stowarzyszenia Odra - Niemen we Wrocławiu

Laureaci i uczestnicy II etapu konkursu otrzymają nagrody:

I miejsce – 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego.

II miejsce – 35 000 zł brutto.

Pozostali uczestnicy II etapu - 8 000 zł brutto (każdy).

Dwuetapowy konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych został ogłoszony przez Prezydenta Wrocławia w ubiegłym roku, 17 września w osiemdziesiątą rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Celem jest oddanie czci wielkiej grupie żołnierzy tragicznie doświadczonych w walce o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej i jednocześnie wzbogacenie przestrzeni miejskiej o dzieło sztuki wysokiej klasy. Uczestnikom konkursu pozostawiono całkowitą swobodę zarówno w sposobie ujęcia tematu, jak i doborze artystycznych środków wyrazu.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Prawa Zamówień Publicznych i podjętej w 2016 r. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o zamiarze wzniesienia pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu.

Zobacz najlepsze projekty

6 września 2017 r. Unieważnienie konkursu na pomnik Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

W dniu 6 września 2017 r. działając na podstawie art. 124 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezydent Wrocławia unieważnił konkurs na pomnik Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu ogłoszony 28 kwietnia 2017 r.

Powodem unieważnienia jest niezakwalifikowanie przez Sąd Konkursowy żadnej koncepcji projektowej do dalszego postępowania.

 

http://bip.um.wroc.pl/przetarg/26673/projekt-pomnika-zolnierzy-wykletych-we-wroclawiu

 

Ważne! Na początku 2018 r. należy spodziewać się rozpisania kolejnego konkursu na projekt pomnika.

5 września 2017 r. Komunikat z posiedzenia Sądu Konkursowego

W dniu 5 września 2017 r. Sąd Konkursowy po wnikliwym zapoznaniu się z koncepcjami projektowymi pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu postanowił nie zakwalifikować żadnej z nich do dalszego postępowania ze względu na nieuzyskanie koncepcji zapowiadającej dzieło sztuki wysokiej klasy, co było jednym z celów zamawiającego.

 

Po wielogodzinnej dyskusji  Sąd Konkursowy podjął tę decyzję przy 14 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.

 

Jednocześnie Sąd Konkursowy zarekomendował Prezydentowi Wrocławia ogłoszenie nowego konkursu.

24 maja 2017 r. Spotkanie z członkami Komitetu budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

W ramach IV Wrocławskich dni z Rotmistrzem Pileckim w siedzibie Civitas Christiana we Wrocławiu odbyła się debata otwarta z z członkami Komitetu budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu.

 

Podczas spotkania omówiono stan prac nad pomnikiem oraz przedstawiono oczekiwania i perspektywy związane z jego powstaniem.

 

http://civitas.org.pl/debata-otwarta-w-ramach-iv-wroclawskich-dni-z-rotmistrzem-pileckim/

 6 kwietnia 2016 r. Powstanie grupy inicjatywnej Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

W środę 6 kwietnia 2016 r. w siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych.

W skład grupy inicjatywnej wchodzą Ryszard Filipowicz, Wojciech Błoński, Krzysztof Grzelczyk, Kazimierz Kimso, Roman Kowalczyk,  Jarosław Krauze, Piotr Maryński, Damian Mrozek, i Włodzimierz Suleja.

http://solidarnosc.wroc.pl/we-wroclawiu-powstanie-pomnik-zolnierzy-wykletych/

24 lutego 2016 r. Zmiana lokalizacji pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

W związku z planowaną znaczącą przebudową obecnej lokalizacji ronda Żołnierzy Wyklętych została zaproponowana nowa lokalizacja pomnika Żołnierzy Wyklętych w najbliższym otoczeniu nowego dworca autobusowego u zbiegu ulic: Ślężna/Dyrekcyjna/Borowska/Gliniana (mapa poniżej). Niniejszym rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące tej propozycji.

Lokalizacja:

Ślężna Borowska Dyrekcyjna Gliniana 00

26 czerwca 2015 r. - Sesja Rady Miejskiej Wrocławia

26 czerwca 2015 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej Wrocławia, podczas której głównym punktem porządku obrad była kwestia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Prezydent Wrocławia przedstawiał sprawozdanie z realizacji zadań w 2014 roku. Kończąc swoje wystąpienie wspomniał także o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim jako doskonałym narzędziu partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć realizowanych w naszym mieście.

Zabrałem głos radny Piotr Maryński, zgodził się, że WBO jest bardzo dobrą formą konsultacji społecznych i zapytał w związku z tym, czy są jakiekolwiek kwestie, których nie można konsultować w procedurze Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jako przykład podał sprzeciw wobec procedowania projektu budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych zgodnie z WBO.

Zapytał także wprost o to, czy Prezydent jest „Za” czy „Przeciw” budowie Pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu.

Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca ronda Żołnierzy Wyklętych, podczas której przypomniana została sekwencja wydarzeń związanych z tą inicjatywą.

Po wystąpieniach wiceprezydentów dotyczących innych kwestii, Prezydent Wrocławia zabrał głos i stwierdził, iż jest „Za” budową pomnika i aby zakończyć dyskusję na ten temat zadał pytanie skierowane do radnego Maryńskiego – kto składa wniosek pan czy ja? Piotr Maryński odpowiedział, że uczyni to on.

Zgodnie z tą deklaracją w dniu 29 czerwca 2015 r., radny Piotr Maryński złożył w sekretariacie Rady Miejskiej Wrocławia Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika Żołnierzy Wyklętych na terenie Wrocławia skierowany do Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia.